Nyheter

Det är intressant att studera olika fortifikatoriska konstruktioner och lösningar genom åren. I denna fortifikationshistoriska fråga befinner vi oss i den senare delen av kalla kriget. Nedanstående byggnadsritning hämtad från Västerås stadsarkiv upprättades år 1974 och visar en viktig del av en nedgrävd betongbunker. -Vilken funktion har denna bunkerdel och vad är det för något…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar, Hemsidan

En ny förening med fortifikationshistorisk inriktning har bildats i norra Jämtland, Föreningen Vildmarksvägens Skansar. Syftet är att till fromma för bygd och turism tillgängliggöra och exponera de militära skansar som efter Vildmarksvägen (www.vildmarksvagen.se) mellan Strömsund och Gäddede uppfördes under beredskapsåren 1940-45. Skansarna som var placerade vid Alanäset, Lidsjöberg/Storån, Bågede/Sjulsåsen och Fågelberget grävdes senare igen och…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar, Hemsidan

Fredagen den 10 mars 2023 utsattes föreningens medlemmar för ett massivt angrepp med bomber och granater vid ett besök. Som tur var hade vi hunnit ner i ett skyddsrum som var i god ordning och det hela avlöpte väl efter en omskakande upplevelse. Det blev en mycket handgriplig och samtidigt annorlunda inledning på ett besök…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar, Hemsidan

Som SFHF tidigare meddelat fick myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) regeringens uppdrag att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen och genomföra en inventering av dessa. Detta för att skyddsnivån i samhället snabbt ska kunna öka vid höjd beredskap. Uppdraget skulle genomföras i samverkan med kommunerna, regionerna, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Totalförsvarets forskningsinstitut…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar, Hemsidan

Artificiell intelligens AI är ett högaktuellt ämne som diskuteras mycket. Det finns många fördelar med välfungerande AI, men det finns naturligtvis också risker. Det börjar nu bli intressant att prova AI när det gäller fortifikation. Allmänheten kan via webben gratis komma åt en textbaserad AI-modell som heter ChatGPT – OpenAI. Den nuvarande versionen av ChatGPT…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar, Hemsidan

Här kommer den tredje och sista fortifikationshistoriska frågan som bygger på ritningarna över ”Förstärkt ställning för en fältstark pluton utförd å Fristadhed den 16 – 18 september 1915″, som gjordes av den svenske fanjunkaren i Kungl fortifikationen Gustaf Englund. Lägg speciellt märke till fönstret och trädörren. -Vad är det som visas på ritningen ? (…
Läs mer

Kategori(er): Hemsidan

Vi fortsätter att studera de historiska fortifikationsritningarna över ”förstärkt ställning för en fältstark pluton” som lanserades i Fortifikationshistorisk fråga 22. Denna fråga rör en ritning som tillsammans med de övriga ritningarna omsorgsfullt gjordes av den svenske fanjunkaren i Kungl fortifikationen Gustaf Englund år 1915. -Vad är det för viktig funktion som visas på ritningen ?…
Läs mer

Kategori(er): Hemsidan

När vi studerar historiska ritningar över olika fortifikationskonstruktioner i Sverige, dyker det ibland upp sådant vars funktion kanske inte är helt självklar vid en första anblick. Denna fortifikationshistoriska fråga rör nedanstående ritning som tillsammans med andra ritningar omsorgsfullt gjordes av den svenske fanjunkaren G. Englund år 1915. -Vad är det som visas på ritningen ?…
Läs mer

Kategori(er): Hemsidan

Till exempel vid gamla bergrum kan vi på utsidan ofta hitta en rund anordning som är försedd med metallgaller. Ibland finns det bara en och i andra fall är det flera bredvid varandra. Om vi granskar anordningen närmare ser vi att det finns något bakom gallret som liknar grus eller sten. -Vad är detta för…
Läs mer

Kategori(er): Hemsidan

Handfaten i Västra Hästholmens Fort är klara för användning !

Kategori(er): Hemsidan