Som SFHF tidigare meddelat fick myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) regeringens uppdrag att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen och genomföra en inventering av dessa. Detta för att skyddsnivån i samhället snabbt ska kunna öka vid höjd beredskap. Uppdraget skulle genomföras i samverkan med kommunerna, regionerna, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Fortifikationsverket. Senast idag den 2 maj 2023 skulle uppdraget redovisas till Regeringskansliet. Så har skett och här kommer resultatet.

I rapporten konstateras att de skyddade utrymmena ska ses som komplement till skyddsrum. De ska ge visst skydd mot skadlig påverkan från omgivningen i form av luftstötvågor, splitter, byggnadsras samt joniserande strålning.

Några särskilt viktiga faktorer som kan göra ett utrymme lämpligt är enligt rapporten:

 • Utrymmets väggar och tak är av armerad betong och/eller är helt eller delvis omslutet av berg.
 • Utrymning från utrymmet kan ske åt två olika håll. Här behöver det inte finnas dörrar åt flera håll, men personer bör kunna krypa eller dras ut genom någon form av öppning om ordinarie utgång blockeras.
 • Utrymmet är möjligt att använda som skydd inom 48 timmar, utan att specialkompetens eller specialutrustning behöver användas.
 • Utrymmet saknar större öppningar (som exempelvis fönster) eller har sådana som enkelt kan täckas för.

Rapporten lyfter även fram några andra faktorer som kan göra ett utrymme lämpligt:

 • Utrymmet ligger helt eller delvis under den omgivande marken.
 • Utrymmet har tidigare varit klassat som skyddsrum eller skyddat utrymme.
 • Utrymmet är i ungefärlig storlek 10-100 m² (tunnlar, bergrum och garage kan vara större).
 • Utrymmet ligger i anslutning till en plats där många människor bor/arbetar/uppehåller sig vid någon tidpunkt på dygnet.

I rapporten anges att följande faktorer kan, men inte automatiskt behöver, göra ett utrymme olämpligt:

 • Utrymmet är nödvändigt för annan samhällsviktig verksamhet.
 • Utrymmet ligger i närheten av militära objekt, vilket kan strida mot folkrätten.
 • Förekomst av fjärrvärme/hetvattenrör/gasrör i det skyddade utrymmet.
 • Lokalen saknar någon form av skydd framför ingången (byggnad, vall med mera) mot större öppna områden (torg, fält eller liknande).
 • Säkerhetsskyddsaspekter gör att utrymmet är olämpligt, exempelvis ett skyddsobjekt.
 • Tunnelliknande konstruktion vars öppningar inte är möjliga att stänga eller inte är skyddade på annat sätt.

MSB:s rapport om skyddade utrymmen finns som pdf här.

Socialstyrelsen fick ett parallellt regeringsuppdrag som gällde ”Kartläggning av befintliga skyddade utrymmen och lokaler avsedda för hälso- och sjukvården”. Även detta uppdrag skulle redovisas senast den 2 maj 2023. Rapporten påminner i hög grad om MSB:s rapport när det gäller de fortifikatoriska områdena och finns här som pdf.

Ett stärkt skydd för civilbefolkningen.. , SOU 2022:57

I de båda ovannämnda rapporterna hänvisas det på ett flertal ställen till betänkandet ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” (SOU 2022:57). Detta betänkande finns för nedladdning i sin helhet som pdf (klicka på bilden nedan). En kort sammanfattning av det omfattande betänkandet finns här.

Kategorier: Artiklar, Hemsidan