Svensk fortifikation eller rättare sagt befästningskonst, är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Befästningarna representerar våra gemensamma ansträngningar att försvara Sverige, svensk ingenjörskonst och det kalla krig som upphörde i slutet av 1980-talet. Försvarsmakten och det civila försvaret har nu lämnat större delen av anläggningarna och de som var med när det begav sig finns snart inte längre bland oss. Den moderna tidens befästningar har varit stängda för allmänheten och i många fall har deras existens varit helt eller delvis okänd.

Svensk fortifikationshistorisk förening (SFHF) bildades den 20 oktober 2007 som ett svar på behovet av ett organ för samverkan med myndigheter, organisationer och andra intressenter till främjande av svensk fortifikationshistorisk forskning. Föreningen ska stimulera och underlätta sådan forskning genom att bland annat anordna studiebesök, seminarier, konferenser, ansvara för insamling och vård av från fortifikationshistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur, fotografier och handlingar samt stödja utgivandet av fortifikationshistoriska uppsatser och litteratur i övrigt.

Föreningen välkomnar alla som är intresserade av fortifikationshistoria att bli medlemmar i Svensk fortifikationshistorisk förening !

Medlemskap

Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 31 december året före medlemsåret för obrutet medlemskap. Enligt stadgarna (§ 2.4) finns det endast en typ av medlemskap och detta gäller kalenderårsvis, dvs 1 januari – 31 december. Ny medlems medlemsavgift gäller för resterande del av det pågående kalenderåret (om inget annat anges vid inbetalningen). Medlemskap prövas av styrelsen och kan beviljas för såväl fysisk som juridisk person (stadgarna § 2.1).

Efter att medlemsavgiften är inbetald kommer inloggningsuppgifter till hemsidan. Det kan ta några veckor att administrera nya inbetalningar.

Noterbart är att föreningens intresseområde tangerar intressenter inom t ex ”Urban Exploration” och även rent brottslig verksamhet vid och i fortifikatoriska anläggningar. Vid bevis på att en medlem gjort överträdelser kan medlemmen uteslutas ur föreningen enligt föreningens stadgar (§ 2.5). Överträdelsen kan ha skett både innan och efter det att medlemmen blev medlem i SFHF.
Exempel på överträdelser som kan skada eller motarbeta föreningens syften är:
* Överträtt ett förbudsområde, t ex ett staket med förbudsskyltar.
* Gjort åverkan eller överträdelse på privat eller statlig mark för att komma in i en anläggning utan tillstånd.
* Gjort inbrott, t ex återöppnat en plomberad anläggning eller öppnat låst anläggning.
* Gått in i återöppnad anläggning efter inbrott utan markägarens eller fastighetsägarens tillstånd.

Problem med inloggning till medlemsdelen
Efter att du blivit medlem får du ett medlemsnummer och ett lösenord till hemsidan.
Vid problem med inloggning, följ följande steg.
* Kontrollera ditt medlemsnummer
* Om du glömt lösenordet, begär ett nytt via länken ”glömt lösenord”. Ett nytt lösenord skickas då till din registrerade e-postadress.
* Om du kommer in men möts av sidor som pekar på att du inte är medlem, kontakta medlemsservice med bevis på insatt medlemsavgift för det aktuella kalenderåret.
* Om det strular på något annat sätt, kontakta även då medlemsservice.

Stadgar

Föreningens stadgar finns här.