Artiklar

Dessa två nytagna foton visar en typ av anläggning som byggdes i de flesta svenska kommuner under det kalla kriget fr o m 1950 t o m 1980-talet. Ofta fanns det mer än en sådan här i varje kommun. De aktuella anläggningarna ingick som en av flera viktiga komponenter i totalförsvaret. -Vilka anläggningar är det…
Läs mer

-Vad är detta för en märklig försvarsinriktad konstruktion ? ( ledtråd och svar )

Vid promenader i vårt vackra lands underbara natur kan vi ibland stöta på denna konstruktion i betong och stål. Det är ett spår från kalla kriget. Oftast hittar vi konstruktionen på en relativt högt belägen plats i terrängen. Totalt finns/fanns det c:a 1320 sådana här i Sverige. -Vad är det ? ( ledtråd och svar…
Läs mer

Det hävdas ofta från politiskt håll att Sverige sluppit militära angrepp under 1900-talet främst på grund av vår neutralitetspolitik. Andra menar att det inte är detta utan istället vårt geografiska läge och att vi till väsentlig del är omgivna av skyddande vatten som är huvudorsaken förutom ett trovärdigt försvar. I sammanhanget lyfts också det faktum…
Läs mer

Detta är den sista frågan som behandlar det fasta lätta Kustartilleribatteriet Järnavik (JV, 7,5 cm m/57 serie 3) på de båda öarna Harö och Tärnö i Karlshamns yttre (södra) skärgård. Det moderna batteriet byggdes under c:a två år med början 1970, lades ner 1999 samt rensades ut och plomberades år 2001. Uppgiften nu är att…
Läs mer

Historiskt har det funnits ett stort antal fasta försvarslinjer. Detta både internationellt och i Sverige. Välkända fasta försvarslinjer i Europa på 1900-talet var t ex: Atlantvallen, Maginotlinjen samt den svenska Kalixlinjen (område med c:a 2800 befästningar) och Per Albin-linjen (1063 betongvärn som kustförsvar i Skåne och Blekinge). Även de olika ländernas fasta kustartilleri räknas ofta…
Läs mer

Vi närmar oss slutet av vår vandring i det nedlagda moderna lätta Kustartilleribatteriet (7,5 cm m/57 serie 3) på de båda öarna Harö och Tärnö utanför Karlshamn. I fråga 08 behandlas en sammanfattande karta över öarna. Följande lämningar identifieras nu. -Så, vad visas på dessa sju foton (samtliga är från Harö utom delfråga E som…
Läs mer

På ön Harö i Karlshamns skärgård finns dessa två mystiska (och numera plomberade) ingångar. Den första ingången finns på den östra sidan av ön och den andra på den västra. Dessa ingångar har gett upphov till talrika spekulationer och fantasifulla berättelser. -Vilken funktion har dessa haft ? (ledtråd och svar)

För fyrtio år sedan gick den sovjetiska ubåten S 363 (mer känd som U 137) på grund i Karlskrona skärgård. Det fasta tunga Kustartilleribatteriet på Tjurkö (15,2 cm m/40, se artikeln om Kustartilleriets befästningar) kom att spela en avgörande roll i ett kritiskt skede. Läs hela den intressanta artikeln (från det senaste numret av Försvarsmaktens…
Läs mer

Några möp:ar eller ”militärt överintresserade personer” kan ibland ha svårt att dra gränsen mellan att studera Sveriges rika militärhistoriska arv och att kartlägga aktiva anläggningar/skyddsobjekt. Forskare på Försvarshögskolan har nu fått i uppdrag att ta reda på drivkrafterna bakom detta. Forskningsprojektet beskrivs i det senaste numret (nr 5 2021) av Försvarsmaktens personaltidning ”Försvarets FORUM”. Vi…
Läs mer