SFHF:s årsmöte ägde rum i Väggaskolan i Karlshamn lördagen den 27 april 2019. I samband med årsmötet besöktes 11.Kustartillerigruppens tidigare stabsplats under skolan och stadsvärn K 59 precis norr om skolan. När spärrbataljon Karlshamn bildades flyttades bataljonsstaben in i stabsplatsen under Väggaskolan. Den tidigare staben för spärrkompani Karlshamn fanns i en betongbunker på Inre Ortholmen 850 m SSO om den nya stabsplatsen. 11.KA-gruppens (och senare 4.Kustartilleribrigadens) stabsplats fanns då i ett bergrum drygt en mil öster om Karlshamn.

Här följer några bilder från besöken. Samtliga foton har tagits av Göran Mossberg. Skanskartan ”Utsikten” (1954), ritningen över stadsvärnet K 59 och värnkartan över Karlshamn (1940) är efter vänligt tillstånd hämtade från boken ”Blekinge – Det Hemliga Landskapet – Första delen” utgiven av Fort & Bunker 2004 (www.bunker.nu).

I såväl skanskartan som värnkartan (precis till höger om siffran 75) finns ett rektangulärt bergrum utritat. Detta bergrum var ett PV-garage (skyddat utrymme för en lättflyttad pansarvärnskanon på hjul) sammanbyggt med ett skyddsrum Sk 24 (dimensionerat för 24 liggande personer). Sk 24 bestod av två ihopbyggda Sk 12 och användes bl a som stabsplats. Idag syns spår av bergrummet på skolgården i form av en betongkulle.

Andra världskriget

Under andra världskriget var en militär garnison förlagd till skolan. Skolans personal och elever hade flyttats. Skolans försvar kompletterades vid denna tid med bland annat en luftvärnsställning för en 40 mm LV-automatkanon (m/36) på skolans tak och betonghinder i form av draktänder (pansarhinder) runt skolan. Dessutom förbereddes vägspärrar med ett antal lockförsedda betonggropar för järnpålar. Som det framgår av bilderna nedan finns det mesta fortfarande kvar. Upplaget med järnpålar i närheten av betonggroparna fanns kvar till 1990-talet.

Efter andra världskriget, i slutet av 1940-talet, fortsatte planeringen av skansen ”Utsikten” där Väggaskolan ligger. Bland annat konstaterades att det skulle behövas 1530 st sandsäckar och 162 man till skansen (källa: ”Blekinge – Det Hemliga Landskapet – Första delen”, Fort & Bunker 2004).

Kalla kriget

Väggaskolan (gymnasieskola) hade en central militär betydelse under hela kalla kriget. Utåt sett var det inte så mycket som avslöjade vad som doldes under skolan. Det mest påtagliga var antennmasterna på berget ner mot havet. Den mer observante kunde på skolgården även lägga märke till ett litet konstgjort berg med ett väl skyddat avgasrör till stabens reservkraftsaggregat. Vid de mer eller mindre regelbundna övningarna fick gymnasieelever och skolpersonal plötsligt finna sig i att dela matsal med ett större antal uniformerade militärer. Få kände till vad militärerna gjorde på skolan. De flesta trodde att det ordnats ett tillfälligt militärt sjukhus i skolans civila skyddsrum. Definitiv militär avveckling av stabsplats och övrigt gjordes kring sekelårsskiftet när Kustartilleriet lades ner.

 

00

01

02

03

04

05

07

08

08b

08c

09

09b

11

10

12

12b

13

20

21

22

22b

23

24

24b

24c

24d

24e

25

Kustvärn 1082 (kanonvärn).
 

 

Scan_20190513_165100_002

Från boken ”Blekinge – Det Hemliga Landskapet – Första delen” (Fort & Bunker, 2004)

Scan_20190513_165100_001

Från boken ”Blekinge – Det Hemliga Landskapet – Första delen” (Fort & Bunker, 2004)

Scan_20190513_165100

Från boken ”Blekinge – Det Hemliga Landskapet – Första delen” (Fort & Bunker, 2004)

Kategorier: Artiklar