Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått regeringens uppdrag att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen och genomföra en inventering av dessa. Detta för att skyddsnivån i samhället snabbt ska kunna öka vid höjd beredskap.

Utöver skyddsrum finns det andra utrymmen som kan erbjuda fysiskt skydd för befolkningen. Dessa kallas ofta skyddade utrymmen och skiljer sig från skyddsrum genom att de inte håller samma skyddsnivå. Skyddade utrymmen skulle kunna erbjuda ett fysiskt skydd för civilbefolkningen på platser där det saknas skyddsrum eller där antalet skyddsrumsplatser är begränsat.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med kommunerna, regionerna, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Fortifikationsverket. Senast den 2 maj 2023 ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet.

Regeringsuppdraget i sin helhet finns här.

Nedanstående faktaruta har hämtats från pressmeddelandet 2022-06-02:

Här följer några foton från äldre skyddsrum (ingick inte i pressmeddelandet):

Vänstra fotot: Enmansskyddsrum i stål 1914-1918 digitaltmuseum.se/021018418327/ AB Bildcentralen PDM
Högra fotot: Skyddsrum av armerade betongringar 1940 digitaltmuseum.se/011013994943/ Paul Sandberg PDM

Kategorier: Hemsidan