Vi börjar med att lägga in dörrarnas/luckornas beteckningar i blått från ledtråden i den högra ritningen:

Dörrar (motsv) i den ordning vi möter dem utifrån och in i anläggningen (blå beteckningar ovan till höger):
      D2   – Enkeldörr i galvaniserad järnplåt (låst branddörr i fred, öppen vid skydds- och reservelverksdrift).
      SD3 – Stötvågsdörr i stål (med säkerhetslås).
      SD1 – Stötvågsdörr i stål (med säkerhetslås).
      SL1 – Stötvågslucka i stål.
      SD2 – Stötvågsdörr i stål.
      GD1 – Gastät dörr i stål.

Här följer de efterfrågade olika delarna i ingångsdelen:
      01A – Innanför fredsdörren var ursprungligen en trappa planerad (ritningsändringen kan fortfarande anas).
      01B – Kragg (kraftaggregat dvs reservelverk) med avgasrör uppåt och oljecistern i rum klätt med ljudabsorbent.
      02   – Stötvågsficka/vindfång (avses minska verkan av luftstötvågor).
      03   – Stötvågssluss (tack vare dubbla stötvågsdörrar kan in/ut-passage ske utan att stötvågsskyddet förloras).
      04   – Förfilterkammare med stötvågsventiler (luftintag sker uppifrån via ”svanhals” dvs vertikalt rör med en böj).
      05   – Gassluss med dusch (grov avspolningsmöjlighet finns i stötvågsslussen).
      06   – Apparatrum (luftfilter, ventilationsanläggning, avfuktare, vattenhantering, tvättränna och toaletter).

Luftintagsrör (”svanhals”). Jämför med fråga 21.

Lufthantering

Intaget av uteluft till anläggningen sker genom ”svanhalsen” på taket via två stötvågsventiler följt av ett förfilter. Efter det grova förfiltret följer ytterligare luftfilter innan den renade luften sprids in i anläggningen via ventilationssystemet. På grund av att anläggningen vid skyddsdrift sätts under ett övertryck passerar använd luft (”frånluft”) ut i gasslussen via de tre övertrycksventilerna vid toaletterna i apparatrummet för att sedan ledas ut i det fria (fredsdörren D2 för tillträdes- och väderskydd ska vara öppen vid skyddsdrift) via tre plus tre stötvågsventiler ovanför de båda stötvågsdörrarna SD2 och SD1.

Kraggen har en egen och helt separat till/från-luft via genomföringar i kraggrummets tak. Avgasröret är vinklat bort från anläggningens uteluftsintag och försett med ljuddämpare.

Är stötvågs- och övertrycksventiler samma sak ?

En stötvågsventil (SVV) är normalt helt öppen för luftflöden. Om en kraftig luftstötvåg (från t ex en detonation) skulle komma utifrån stänger den mycket snabbt (inom några millisekunder). Den släpper alltså igenom långsamt varierande luftflöden men stoppar inkommande luftstötvågor.

Övertrycksventiler (ÖV) finns i frånluftskanal och är normalt stängda (alternativt i fredsdrift manuellt låsta i öppet läge). Ventilerna börjar öppna för utsläpp av frånluft vid ett visst övertryck i anläggningen. Övertrycksventilerna håller övertrycket på avsedd nivå genom att mer luft släpps ut vid högre tryck. Övertrycksventilen balanseras vanligen med en motvikt och stänger om anläggningens övertryck försvinner eller om det kommer en luftstötvåg utifrån. Se även fråga 21.

Motviktsbalanserade övertrycksventiler används även i andra sammanhang. Ett exempel är i trycksatta trapphus och hisschakt vid brand. Utrymningsvägarna hålls på detta sätt trygga och fria från brandgaser.

Källor, se fråga 27.