Stadgar antagna vid Svensk FortifikationsHistorisk Förenings extra årsmöte 2019-11-30:
(de tre tidigare versionerna av stadgarna finns längre ned på denna sida)

Avdelning 1. Allmänna bestämmelser

§ 1.1 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att stödja fortifikationshistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet. Föreningen ska i detta syfte medverka till insamling, iståndsättande och vård av från fortifikationshistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar samt dokumentera materiel och anläggningars historia, bland annat genom studiebesök. Föreningen ska även verka för spridningen av fortifikationshistoria varvid svensk fortifikatorisk forskning ska stimuleras och underlättas. För att uppnå ändamålet ska föreningen samverka med myndigheter, organisationer och andra intressenter inom fortifikation.

§ 1.2 Föreningens sammansättning
Föreningen består av aktiva fysiska och juridiska personer som är medlemmar.

§ 1.3 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår, det vill säga från 1 januari till 31 december.

§ 1.4 Föreningens stadgar
Föreningens inre angelägenheter och verksamhet i övrigt styrs av dessa stadgar.

§ 1.5 Stadgeändring
För att stadgeändring ska komma ifråga krävs att förslaget från styrelsen alternativt motionen från medlem bifalles av minst tre fjärdedelar av de vid två på varandra följande ordinarie årsmöten närvarande medlemmarna.

§ 1.6 Föreningens upplösning
Ett beslut om föreningens upplösning kan endast fattas efter förslag från dess revisor eller dess styrelse. För att föreningens upplösning ska kunna genomföras krävs att förslaget bifalles av minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Om föreningen ska upplösas ska föreningens tillgångar användas till värde för medlemmarna. Detta med full transparens gentemot medlemmarna samt enligt god föreningssed enligt likhets- och likabehandlingsprinciperna.

Avdelning 2. Medlemskap i föreningen

§ 2.1 Medlemskap i föreningen
Fysisk och juridisk person kan få medlemskap i föreningen efter beslut av föreningens styrelse. Styrelsen kan delegera till ordföranden för föreningen eller annan ledamot att fatta beslut om beviljande av medlemskap. För medlemskap krävs att den som vill bli medlem, i samband med erläggande av medlemsavgift, korrekt anger sitt för- och efternamn, adress till bostaden, telefonnummer dagtid och kvällstid samt e-postadress eller för juridisk person motsvarande uppgifter.

§ 2.2 Skyldigheter
En medlem ska alltid följa föreningens stadgar och årsmötets samt styrelsens beslut. Medlem som är jävig i en aktuell fråga ska på eget initiativ snarast informera styrelsen om detta och får varken delta i handläggning eller beslut där jäv föreligger.

§ 2.3 Rättigheter och förmåner
En medlem har rätt att delta i årsmötet och därvidlag delta i omröstningar med en (1) röst, lämna förslag till styrelsen och närvara vid styrelsens behandling av sådant förslag, kostnadsfritt få de publikationer som föreningen ger ut såvitt inte föreningen anger att publikationen är förenad med en särskild avgift, få tillgång till de tjänster som föreningen kan komma att tillhandahålla på Internet, deltaga i av föreningen arrangerade resor och studiebesök, hos föreningen få deponera fotografier, skrifter, dokument och övrig materiel för såvitt och i den utsträckning som föreningens styrelse accepterar att ta vård om nyssnämnda materiel, få tillgång till stöd i sin fortifikationshistoriska forskning i den utsträckning och på det sätt föreningens styrelse finner lämpligt samt deltaga i de seminarier och konferenser som föreningen kan komma att arrangera.

§ 2.4 Medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställs av SFHF årsmöte och betalas på sätt som anvisas av styrelsen. Medlemskapet är giltigt från den 1 januari och gäller fram till 31 december samma år.

§ 2.5 Upphörande av medlemskap
Om medlemsavgift inte erläggs enligt ovan tillsammans med ett korrekt angivande av medlemmens för- och efternamn, adress till bostaden, telefonnummer dagtid och kvällstid samt e-postadress, eller för juridisk person motsvarande uppgifter, upphör medlemskapet. En medlem som enligt styrelsebeslut anses ha brutit mot dessa stadgar, skadat föreningen eller motarbetat föreningen i dess verksamhet kan uteslutas ur föreningen. Ett sådant beslut ska för att vara giltigt fattas av en enhällig styrelse.

Avdelning 3. Föreningens organisation och verksamhet

§ 3.1 Organisation
Årsmötets och styrelsens beslut styr föreningens verksamhet. Föreningens arbetsgrupper styrs genom beslut av styrelsen.

§ 3.2 Verksamhet
Föreningens verksamhet utövas genom dess medlemmar, genom dess arbetsgrupper och styrelse.

Avdelning 4. Föreningens årsmöte

§ 4.1 Allmän kompetens
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet på sätt som anges i dessa stadgar.

§ 4.2 Ordinarie årsmöte
Föreningens styrelse kallar till årsmöte att hållas under tiden februari till och med juni efter närmast föregående verksamhetsårs slut.

§ 4.3 Extra årsmöte
Ett beslut om extra årsmöte kan fattas av ordinarie årsmöte eller av styrelsen som i alla fall är sammankallande för det extra årsmötet. För att beslut om extra årsmöte ska vara giltigt krävs att förslaget bifalles av minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet eller styrelsemötet närvarande medlemmarna (styrelseledamöterna).

§ 4.4 Motioner
Varje medlem kan väcka motioner till ordinarie årsmöte. En motion ska vara styrelsen för föreningen tillhanda senast den 31 december för att vara föremål för handläggning vid ordinarie årsmöte.

§ 4.5 Kallelse
Senast tre veckor före årsmötet skickas kallelse tillsammans med preliminär föredragningslista ut till föreningens medlemmar genom styrelsens försorg.

§ 4.6 Årsmötets öppnande och dess ledning
Föreningens ordförande eller om denne har förfall en av styrelsen utsedd person öppnar årsmötet. I samband härmed har medlemmar möjlighet att anmäla fullmakter att rösta för frånvarande medlem samt fattas beslut om huruvida årsmötet utlysts i behörig ordning och godkänns föredragningslistan. Val av mötesordförande ska förrättas och sekreterare samman med två justeringsmän som samtidigt är rösträknare väljas.

§ 4.7 Omröstning och val
Omröstning vid årsmötet sker öppet om inte annat beslutas. Val med slutna sedlar förrättas om minst en tiondel av de röstberättigade begär detta.

§ 4.8 Fullmakter
Frånvarande medlems talan får föras vid årsmötet av en närvarande medlem som kan förebringa en skriftlig, personlig och bevittnad fullmakt till ett högsta antal av en (1) fullmakt. Fullmakt ska lämnas till sekreteraren före det att årsmötet öppnas.

§ 4.9 Beslut
Den mening som har fått flest antal röster gäller som årsmötets beslut. Den mening som biträds av föreningens ordförande gäller vid lika röstetal. Endast fråga som upptagits på föredragningslistan får vara föremål för beslut vid årsmötet.

§ 4.10 Bordläggning
Ett ärende som tagits upp på årsmötet kan bordläggas till nästkommande årsmöte.

§ 4.11 Protokoll
Ett protokoll ska föras vid årsmötet och det ska efter justering vara tillgängligt för medlemmarna på sätt som beslutas av föreningens styrelse.

§ 4.12 Årsmötets uppgifter
Årsmötet ska
1) ta upp frågan om årsmötets behöriga utlysande,
2) fastställa dagordningen,
3) ta upp styrelsens och revisorns berättelser för det gångna verksamhetsåret,
4) fastställa resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret,
5) besluta om hur det gångna verksamhetsårets över- eller underskott ska disponeras eller täckas,
6) pröva frågan om styrelsens ansvarsfrihet,
7) fastställa medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret,
8) behandla propositioner från styrelsen och motioner från medlemmarna,
9) välja en ordförande, tillika firmatecknare, för föreningen och övriga styrelseledamöter vilka väljs för en tid av ett (1) år,
10) välja en revisor för en tid av ett (1) år,
11) välja en valberedning att föreslå följande årsmötes val av ordförande, styrelseledamöter i övrigt och revisor,
12) övriga frågor (ej beslutspunkt).

Avdelning 5. Föreningens styrelse

§ 5.1 Styrelsens uppgift
Föreningens styrelse, som ska bestå av minst ordförande och kassör samt som mest ytterligare högst tre (3) ledamöter, leder föreningens löpande verksamhet i enlighet med dessa stadgar och de beslut som årsmötet kan komma att fatta. Styrelseledamot kan företrädas av suppleant utsedd av årsmötet.

§ 5.2 Styrelsens beslutsordning
Normalt ska samtliga styrelsens medlemmar vara direkt involverade i styrelsens beslut. I särskilda fall är dock styrelsen beslutför om minst två (2) styrelseledamöter, varav en är ordföranden eller vid ordförandens förfall kassören, är närvarande vid beslutet.

§ 5.3 Omröstningsregler
Vid lika röstetal gäller den åsikt som företräds av föreningens ordförande.

§ 5.4 Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi, för att inför årsmötet avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning och för att verkställa årsmötets beslut.

§ 5.5 Styrelsens befogenhet
Styrelsen har befogenhet att teckna föreningens firma och att besluta om firmatecknare för föreningen.

Avdelning 6. Revisorer

§ 6.1 Val
Årsmötet ska välja revisor bland medlem som inte är ledamot av styrelsen.

§ 6.2 Revisorns uppgift
Revisorn ska granska föreningens verksamhet på sätt som är förenligt med god revisionssed. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Här nedan finns föreningens tidigare stadgar:

Stadgar antagna vid Svensk FortifikationsHistorisk Förenings ordinarie årsmöte 2018-04-07:
(de två tidigare versionerna av stadgarna finns längre ned på denna sida)

Avdelning 1. Allmänna bestämmelser

§ 1.1 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att stödja fortifikationshistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet. Föreningen ska i detta syfte medverka till insamling, iståndsättande och vård av från fortifikationshistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar samt dokumentera materiel och anläggningars historia, bland annat genom studiebesök. Föreningen ska även verka för spridningen av fortifikationshistoria varvid svensk fortifikatorisk forskning ska stimuleras och underlättas. För att uppnå ändamålet ska föreningen samverka med myndigheter, organisationer och andra intressenter inom fortifikation.

§ 1.2 Föreningens sammansättning
Föreningen består av aktiva fysiska och juridiska personer som är medlemmar.

§ 1.3 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår, det vill säga från 1 januari till 31 december.

§ 1.4 Föreningens stadgar
Föreningens inre angelägenheter och verksamhet i övrigt styrs av dessa stadgar.

§ 1.5 Stadgeändring
En medlem i föreningen kan väcka frågan om och lämna förslag till ändring av stadgarna. Ett sådant förslag ska vara styrelsen för föreningen tillhanda senast den 31 december för att vara föremål för handläggning vid ordinarie årsmöte. För att stadgeändring ska komma ifråga krävs att förslaget bifalles av minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna.

§ 1.6 Föreningens upplösning
Ett beslut om föreningens upplösning kan endast fattas efter förslag från dess revisor eller dess styrelse. För att föreningens upplösning ska kunna genomföras krävs att förslaget bifalles av minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten.

Avdelning 2. Medlemskap i föreningen

§ 2.1 Medlemskap i föreningen
Fysisk och juridisk person kan få medlemskap i föreningen efter beslut av föreningens styrelse. Styrelsen kan delegera till ordföranden för föreningen eller annan ledamot att fatta beslut om beviljande av medlemskap. För medlemskap krävs att den som vill bli medlem, i samband med erläggande av medlemsavgift, korrekt anger sitt för- och efternamn, adress till bostaden, telefonnummer dagtid och kvällstid samt e-postadress eller för juridisk person motsvarande uppgifter.

§ 2.2. Skyldigheter
En medlem ska alltid följa föreningens stadgar och årsmötets samt styrelsens beslut. Medlem som är jävig i en aktuell fråga ska på eget initiativ snarast informera styrelsen om detta och får varken delta i handläggning eller beslut där jäv föreligger.

§ 2.3 Rättigheter och förmåner
En medlem har rätt att delta i årsmötet och därvidlag delta i omröstningar med en (1) röst, lämna förslag till styrelsen och närvara vid styrelsens behandling av sådant förslag, kostnadsfritt få de publikationer som föreningen ger ut såvitt inte föreningen anger att publikationen är förenad med en särskild avgift, få tillgång till de tjänster som föreningen kan komma att tillhandahålla på Internet, deltaga i av föreningen arrangerade resor och studiebesök, hos föreningen få deponera fotografier, skrifter, dokument och övrig materiel för såvitt och i den utsträckning som föreningens styrelse accepterar att ta vård om nyssnämnda materiel, få tillgång till stöd i sin fortifikationshistoriska forskning i den utsträckning och på det sätt föreningens styrelse finner lämpligt samt deltaga i de seminarier och konferenser som föreningen kan komma att arrangera.

§ 2.4 Medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställs av SFHF årsmöte och betalas på sätt som anvisas av styrelsen. Medlemskapet är giltigt från den 1 januari och gäller fram till 31 december samma år.

§ 2.5 Upphörande av medlemskap
Om medlemsavgift inte erläggs enligt ovan tillsammans med ett korrekt angivande av medlemmens för- och efternamn, adress till bostaden, telefonnummer dagtid och kvällstid samt e-postadress, eller för juridisk person motsvarande uppgifter, upphör medlemskapet. En medlem som enligt styrelsebeslut anses ha brutit mot dessa stadgar, skadat föreningen eller motarbetat föreningen i dess verksamhet kan uteslutas ur föreningen. Ett sådant beslut ska för att vara giltigt fattas av en enhällig styrelse.

Avdelning 3. Föreningens organisation och verksamhet

§ 3.1 Organisation
Årsmötets och styrelsens beslut styr föreningens verksamhet. Föreningens arbetsgrupper styrs genom beslut av styrelsen.

§ 3.2 Verksamhet
Föreningens verksamhet utövas genom dess medlemmar, genom dess arbetsgrupper och styrelse.

Avdelning 4. Föreningens årsmöte

§ 4.1 Allmän kompetens
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet på sätt som anges i dessa stadgar.

§ 4.2 Ordinarie årsmöte
Föreningens styrelse kallar till årsmöte att hållas under tiden februari till och med april efter närmast föregående verksamhetsårs slut.

§ 4.3 Extra årsmöte
Ett beslut om extra årsmöte kan fattas av ordinarie årsmöte eller av styrelsen som i alla fall är sammankallande för det extra årsmötet. För att beslut om extra årsmöte ska vara giltigt krävs att förslaget bifalles av minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet eller styrelsemötet närvarande medlemmarna (styrelseledamöterna).

§ 4.4 Motioner
Varje medlem kan väcka motioner till ordinarie årsmöte. En motion ska vara styrelsen för föreningen tillhanda senast den 31 december för att vara föremål för handläggning vid ordinarie årsmöte.

§ 4.5 Kallelse
Senast tre veckor före årsmötet skickas kallelse tillsammans med preliminär föredragningslista ut till föreningens medlemmar genom styrelsens försorg.

§ 4.6 Årsmötets öppnande och dess ledning
Föreningens ordförande eller om denne har förfall en av styrelsen utsedd person öppnar årsmötet. I samband härmed har medlemmar möjlighet att anmäla fullmakter att rösta för frånvarande medlem samt fattas beslut om huruvida årsmötet utlysts i behörig ordning och godkänns föredragningslistan. Val av mötesordförande ska förrättas och sekreterare samman med två justeringsmän som samtidigt är rösträknare väljas.

§ 4.7 Omröstning och val
Omröstning vid årsmötet sker öppet om inte annat beslutas. Val med slutna sedlar förrättas om minst en tiondel av de röstberättigade begär detta.

§ 4.8 Fullmakter
Frånvarande medlems talan får föras vid årsmötet av en närvarande medlem som kan förebringa en skriftlig, personlig och bevittnad fullmakt till ett högsta antal av en (1) fullmakt. Fullmakt ska lämnas till sekreteraren före det att årsmötet öppnas.

§ 4.9 Beslut
Den mening som har fått flest antal röster gäller som årsmötets beslut. Den mening som biträds av föreningensordförande gäller vid lika röstetal. Endast fråga som upptagits på föredragningslistan får vara föremål för beslut vid årsmötet.

§ 4.10 Bordläggning
Ett ärende som tagits upp på årsmötet kan bordläggas till nästkommande årsmöte.

§ 4.11 Protokoll
Ett protokoll ska föras vid årsmötet och det ska efter justering vara tillgängligt för medlemmarna på sätt som beslutas av föreningens styrelse.

§ 4.12 Årsmötets uppgifter
Årsmötet ska
1) ta upp frågan om årsmötets behöriga utlysande,
2) fastställa dagordningen,
3) ta upp styrelsens och revisorns berättelser för det gångna verksamhetsåret,
4) fastställa resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret,
5) besluta om hur det gångna verksamhetsårets över- eller underskott ska disponeras eller täckas,
6) pröva frågan om styrelsens ansvarsfrihet,
7) fastställa medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret,
8) behandla propositioner från styrelsen och motioner från medlemmarna,
9) välja en ordförande, tillika firmatecknare, för föreningen och övriga styrelseledamöter vilka väljs för en tid av ett (1) år,
10) välja en revisor för en tid av ett (1) år,
11) välja en valberedning att föreslå följande årsmötes val av ordförande, styrelseledamöter i övrigt och revisor,
12) övriga frågor (ej beslutspunkt).

Avdelning 5. Föreningens styrelse

§ 5.1 Styrelsens uppgift
Föreningens styrelse, som ska bestå av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare högst tre (3) ledamöter, leder föreningens löpande verksamhet i enlighet med dessa stadgar och de beslut som årsmötet kan komma att fatta. Styrelseledamot kan företrädas av suppleant utsedd av årsmötet.

§ 5.2 Styrelsens beslutsordning
Styrelsen är beslutför om minst tre (3) styrelseledamöter, varav en är ordföranden, sekreteraren eller kassören, är närvarande vid beslutet.

§ 5.3 Omröstningsregler
Vid lika röstetal gäller den åsikt som företräds av föreningens ordförande.

§ 5.4 Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi, för att inför årsmötet avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning och för att verkställa årsmötets beslut.

§ 5.5 Styrelsens befogenhet
Styrelsen har befogenhet att teckna föreningens firma och att besluta om firmatecknare för föreningen.

Avdelning 6. Revisorer

§ 6.1 Val
Årsmötet ska välja revisor bland medlem som inte är ledamot av styrelsen.

§ 6.2 Revisorns uppgift
Revisorn ska granska föreningens verksamhet på sätt som är förenligt med god revisionssed. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Moderniserade stadgar antagna vid Svensk FortifikationsHistorisk Förenings ordinarie årsmöte 2017-03-18:
(de första stadgarna finns längst ned på denna sida)

Avdelning 1. Allmänna bestämmelser

§ 1.1 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att stödja fortifikationshistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet. Föreningen ska i detta syfte medverka till insamling, iståndsättande och vård av från fortifikationshistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar samt dokumentera materiel och anläggningars historia, bland annat genom studiebesök. Föreningen ska även verka för spridningen av fortifikationshistoria varvid svensk fortifikatorisk forskning ska stimuleras och underlättas. För att uppnå ändamålet ska föreningen samverka med myndigheter, organisationer och andra intressenter inom fortifikation.

§ 1.2 Föreningens sammansättning
Föreningen består av aktiva fysiska och juridiska personer som är medlemmar.

§ 1.3 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår, det vill säga från 1 januari till 31 december.

§ 1.4 Föreningens stadgar
Föreningens inre angelägenheter och verksamhet i övrigt styrs av dessa stadgar.

§ 1.5 Stadgeändring
En medlem i föreningen kan väcka frågan om och lämna förslag till ändring av stadgarna. Ett sådant förslag ska vara styrelsen för föreningen tillhanda senast den 31 december för att vara föremål för handläggning vid ordinarie årsmöte. För att stadgeändring ska komma ifråga krävs att förslaget bifalles av minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna.

§ 1.6 Föreningens upplösning
Ett beslut om föreningens upplösning kan endast fattas efter förslag från dess revisor eller dess styrelse. För att föreningens upplösning ska kunna genomföras krävs att förslaget bifalles av minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten.

Avdelning 2. Medlemskap i föreningen

§ 2.1 Medlemskap i föreningen
Fysisk och juridisk person kan få medlemskap i föreningen efter beslut av föreningens styrelse. Styrelsen kan delegera till ordföranden för föreningen eller annan ledamot att fatta beslut om beviljande av medlemskap. För medlemskap krävs att den som vill bli medlem, i samband med erläggande av medlemsavgift, korrekt anger sitt för- och efternamn, adress till bostaden, telefonnummer dagtid och kvällstid samt e-postadress eller för juridisk person motsvarande uppgifter.

§ 2.2. Skyldigheter
En medlem ska alltid följa föreningens stadgar och årsmötets samt styrelsens beslut.

§ 2.3 Rättigheter och förmåner
En medlem har rätt att delta i årsmötet och därvidlag delta i omröstningar med en (1) röst, lämna förslag till styrelsen och närvara vid styrelsens behandling av sådant förslag, kostnadsfritt få de publikationer som föreningen ger ut såvitt inte föreningen anger att publikationen är förenad med en särskild avgift, få tillgång till de tjänster som föreningen kan komma att tillhandahålla på Internet, deltaga i av föreningen arrangerade resor och studiebesök, hos föreningen få deponera fotografier, skrifter, dokument och övrig materiel för såvitt och i den utsträckning som föreningens styrelse accepterar att ta vård om nyssnämnda materiel, få tillgång till stöd i sin fortifikationshistoriska forskning i den utsträckning och på det sätt föreningens styrelse finner lämpligt samt deltaga i de  seminarier och konferenser som föreningen kan komma att arrangera.

§ 2.4 Medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställs av SFHF årsmöte och betalas på sätt som anvisas av styrelsen. Medlemskapet är giltigt från den 1 januari och gäller fram till 31 december samma år.

§ 2.5 Upphörande av medlemskap
Om medlemsavgift inte erläggs enligt ovan tillsammans med ett korrekt angivande av medlemmens för- och efternamn, adress till bostaden, telefonnummer dagtid och kvällstid samt e-postadress, eller för juridisk person motsvarande uppgifter, upphör medlemskapet. En medlem som enligt styrelsebeslut anses ha brutit mot dessa stadgar, skadat föreningen eller motarbetat föreningen i dess verksamhet kan uteslutas ur föreningen. Ett sådant beslut ska för att vara giltigt fattas av en enhällig styrelse.

Avdelning 3. Föreningens organisation och verksamhet

§ 3.1 Organisation
Årsmötets och styrelsens beslut styr föreningens verksamhet. Föreningens arbetsgrupper styrs genom beslut av styrelsen.

§ 3.2 Verksamhet
Föreningens verksamhet utövas genom dess medlemmar, genom dess arbetsgrupper och styrelse.

Avdelning 4. Föreningens årsmöte

§ 4.1 Allmän kompetens
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet på sätt som anges i dessa stadgar.

§ 4.2 Ordinarie årsmöte
Föreningens styrelse kallar till årsmöte att hållas under tiden februari till och med april efter närmast föregående verksamhetsårs slut.

§ 4.3 Extra årsmöte
Ett beslut om extra årsmöte kan fattas av ordinarie årsmöte eller av styrelsen som i alla fall är sammankallande för det extra årsmötet. För att beslut om extra årsmöte ska vara giltigt krävs att förslaget bifalles av minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet eller styrelsemötet närvarande medlemmarna (styrelseledamöterna).

§ 4.4 Motioner
Varje medlem kan väcka motioner till ordinarie årsmöte. En motion ska vara styrelsen för föreningen tillhanda senast den 31 december för att vara föremål för handläggning vid ordinarie årsmöte.

§ 4.5 Kallelse
Senast tre veckor före årsmötet skickas kallelse tillsammans med preliminär föredragningslista ut till föreningens medlemmar genom styrelsens försorg.

§ 4.6 Årsmötets öppnande och dess ledning
Föreningens ordförande eller om denne har förfall en av styrelsen utsedd person öppnar årsmötet. I samband härmed har medlemmar möjlighet att anmäla fullmakter att rösta för frånvarande medlem samt fattas beslut om huruvida årsmötet utlysts i behörig ordning och godkänns föredragningslistan. Val av mötesordförande ska förrättas och sekreterare samman med två justeringsmän som samtidigt är rösträknare väljas.

§ 4.7 Omröstning och val
Omröstning vid årsmötet sker öppet om inte annat beslutas. Val med slutna sedlar förrättas om minst en tiondel av de röstberättigade begär detta.

§ 4.8 Fullmakter
Frånvarande medlems talan får föras vid årsmötet av en närvarande medlem som kan förebringa en skriftlig, personlig och bevittnad fullmakt till ett högsta antal av en (1) fullmakt. Fullmakt ska lämnas till sekreteraren före det att årsmötet öppnas.

§ 4.9 Beslut
Den mening som har fått flest antal röster gäller som årsmötets beslut. Den mening som biträds av föreningensordförande gäller vid lika röstetal. Endast fråga som upptagits på föredragningslistan får vara föremål för beslut vid årsmötet.

§ 4.10 Bordläggning
Ett ärende som tagits upp på årsmötet kan bordläggas till nästkommande årsmöte.

§ 4.11 Protokoll
Ett protokoll ska föras vid årsmötet och det ska efter justering vara tillgängligt för medlemmarna på sätt som beslutas av föreningens styrelse.

§ 4.12 Årsmötets uppgifter
Årsmötet ska
1) ta upp frågan om årsmötets behöriga utlysande,
2) fastställa dagordningen,
3) ta upp styrelsens och revisorns berättelser för det gångna verksamhetsåret,
4) fastställa resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret,
5) besluta om hur det gångna verksamhetsårets över- eller underskott ska disponeras eller täckas,
6) pröva frågan om styrelsens ansvarsfrihet,
7) fastställa medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret,
8) behandla propositioner från styrelsen och motioner från medlemmarna,
9) välja en ordförande för föreningen och övriga styrelseledamöter samt suppleant vilka väljs för en tid av ett (1) år,
10) välja en revisor för en tid av ett (1) år,
11) välja en valberedning att föreslå följande årsmötes val av ordförande, styrelseledamöter i övrigt och revisor,
12) övriga frågor (ej beslutspunkt).

Avdelning 5. Föreningens styrelse

§ 5.1 Styrelsens uppgift
Föreningens styrelse, som ska bestå av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare högst tre (3) ledamöter, leder föreningens löpande verksamhet i enlighet med dessa stadgar och de beslut som årsmötet kan komma att fatta. Styrelseledamot kan företrädas av suppleant utsedd av årsmötet.

§ 5.2 Styrelsens beslutsordning
Styrelsen är beslutför om minst tre (3) styrelseledamöter, varav en är ordföranden, sekreteraren eller kassören, är närvarande vid beslutet.

§ 5.3 Omröstningsregler
Vid lika röstetal gäller den åsikt som företräds av föreningens ordförande.

§ 5.4 Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi, för att inför årsmötet avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning och för att verkställa årsmötets beslut.

§ 5.5 Styrelsens befogenhet
Styrelsen har befogenhet att teckna föreningens firma och att besluta om firmatecknare för föreningen.

Avdelning 6. Revisorer

§ 6.1 Val
Årsmötet ska välja revisor bland medlem som inte är ledamot av styrelsen.

§ 6.2 Revisorns uppgift
Revisorn ska granska föreningens verksamhet på sätt som är förenligt med god revisionssed. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Här nedan finns föreningens tidigare stadgar:

Avdelning 1. Allmänna bestämmelser

§ 1.1 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att stödja fortifikationshistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet. Föreningen skall i detta syfte medverka till insamling, iståndsättande och vård av från fortifikationshistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar samt dokumentera materiel och anläggningars historia, bland annat genom studiebesök. Föreningen skall även verka för spridningen av fortifikationshistoria varvid svensk fortifikatorisk forskning skall stimuleras och underlättas. För att uppnå ändamålet skall föreningen samverka med myndigheter, organisationer och andra intressenter inom fortifikation.

§ 1.2 Föreningens sammansättning
Föreningen består av aktiva fysiska och juridiska personer som är medlemmar.

§ 1.3 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår, det vill säga från 1 januari till 31 december.

§ 1.4 Föreningens stadgar
Föreningens inre angelägenheter och verksamhet i övrigt styrs av dessa stadgar.

§ 1.5 Stadgeändring
En medlem i föreningen kan väcka frågan om och lämna förslag till ändring av stadgarna. Ett sådant förslag skall vara styrelsen för föreningen till handa senast den 1 december för att vara föremål för handläggning vid ordinarie årsmöte. För att stadgeändring skall komma ifråga krävs att förslaget bifalles av minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna.

§ 1.6 Förenings upplösning
Ett beslut om föreningens upplösning kan endast fattas efter förslag från dess revisor eller dess styrelse. För att föreningens upplösning skall kunna genomföras krävs att förslaget bifalles av minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten.

Avdelning 2. Medlemskap i föreningen

§ 2.1 Medlemskap i föreningen
Fysisk och juridisk person kan få medlemskap i föreningen efter beslut av föreningens styrelse. Styrelsen kan delegera till ordföranden för föreningen eller annan ledamot att fatta beslut om beviljande av medlemskap. För medlemskap krävs att den som vill bli medlem, i samband med erläggande av medlemsavgift, korrekt anger sitt för- och efternamn, adress till hemmet, telefonnummer dagtid och kvällstid samt i förekommande fall e-postadress eller för juridisk person motsvarande uppgifter.

§ 2.2. Skyldigheter
En medlem skall alltid följa föreningens stadgar och årsmötets samt styrelsens beslut.

§ 2.3 Rättigheter och förmåner
En medlem har rätt att delta i årsmötet och därvidlag delta i omröstningar med en (1) röst, lämna förslag till styrelsen och närvara vid styrelsens behandling av sådant förslag, kostnadsfritt få de publikationer som föreningen ger ut så vitt inte föreningen anger att publikationen är förenad med en särskild avgift, få tillgång till de tjänster som föreningen kan komma att tillhandahålla på Internet, deltaga i av föreningen arrangerade resor och studiebesök, hos föreningen få deponera fotografier, skrifter, dokument och övrig materiel för så vitt och i den utsträckning som föreningens styrelse accepterar att ta vård om nyssnämnda materiel, få tillgång till stöd i sin fortifikationshistoriska forskning i den utsträckning och på det sätt föreningens styrelse finner lämpligt samt deltaga i de  seminarier och konferenser som föreningen kan komma att arrangera.

§ 2.4 Medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställs av SFHF årsmöte och betalas på sätt som anvisas av styrelsen. Medlemskapet är giltigt från den 1 januari och gäller fram till 31 december samma år.

§ 2.5 Upphörande av medlemskap
Om medlemsavgift inte erläggs enligt ovan tillsammans med ett korrekt angivande av medlemmens för- och efternamn, adress till hemmet, telefonnummer dagtid och kvällstid samt eventuell e-postadress, eller för juridisk person motsvarande uppgifter, upphör medlemskapet. En medlem som enligt styrelsebeslut anses ha brutit mot dessa stadgar, skadat föreningen eller motarbetat föreningen i dess verksamhet kan uteslutas ur föreningen. Ett sådant beslut skall för att vara giltigt fattas av en enhällig styrelse.

Avdelning 3. Föreningens organisation och verksamhet

§ 3.1 Organisation
Årsmötets och styrelsens beslut styr föreningens verksamhet. Föreningens arbetsgrupper styrs genom beslut av styrelsen.

§ 3.2 Verksamhet
Föreningens verksamhet utövas genom dess medlemmar och genom dess arbetsgrupper som administreras av en rese-, studiebesöks- och konferensavdelning, en forskningsavdelning samt en informationsavdelning och genom föreningens kansli.

Avdelning 4. Föreningens årsmöte

§ 4.1 Allmän kompetens
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet på sätt som anges i dessa stadgar.

§ 4.2 Ordinarie årsmöte
Föreningens styrelse kallar till årsmöte att hållas under tiden januari till och med april efter närmast föregående verksamhetsårs slut.

§ 4.3 Extra årsmöte
Ett beslut om extra årsmöte kan fattas av ordinarie årsmöte eller av styrelsen som i alla fall är sammankallande för det extra årsmötet. För att beslut om extra årsmöte skall vara giltigt krävs att förslaget bifalles av minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet eller styrelsemötet närvarande medlemmarna (styrelseledamöterna).

§ 4.4 Motioner
Varje medlem kan väcka motioner till ordinarie årsmöte. En motion skall vara styrelsen för föreningen till handa senast den 1 september för att vara föremål för handläggning vid ordinarie årsmöte.

§ 4.5 Kallelse
Senast tre veckor före årsmötet skickas kallelse tillsammans med preliminär föredragningslista ut till föreningens medlemmar genom styrelsens försorg.

§ 4.6 Årsmötets öppnande och dess ledning
Föreningens ordförande eller om denne har förfall en av styrelsen utsedd person öppnar årsmötet. I samband härmed har medlemmar möjlighet att anmäla fullmakter att rösta för frånvarande medlem samt fattas beslut om huruvida årsmötet utlysts i behörig ordning och godkänns föredragningslistan. Val av mötesordförande skall förrättas och sekreterare samman med två justeringsmän som samtidigt är rösträknare väljas.

§ 4.7 Omröstning och val
Omröstning vid årsmötet sker öppet om inte annat beslutas. Val med slutna sedlar förrättas om minst en tiondel av de röstberättigade begär detta.

§ 4.8 Fullmakter
Frånvarande medlems talan får föras vid årsmötet av en närvarande medlem som kan förebringa en skriftlig, personlig och bevittnad fullmakt till ett högsta antal av en (1) fullmakt. Fullmakt skall lämnas till sekreteraren före det att årsmötet öppnas.

§ 4.9 Beslut
Den mening som har fått flest antal röster gäller som årsmötets beslut. Den mening som biträds av föreningensordförande gäller vid lika röstetal. Endast fråga som upptagits på föredragningslistan får vara föremål för beslut vid årsmötet.

§ 4.10 Bordläggning
Ett ärende som tagits upp på årsmötet kan bordläggas till nästkommande årsmöte.

§ 4.11 Protokoll
Ett protokoll skall föras vid årsmötet och det skall efter justering vara tillgängligt för medlemmarna på sätt som beslutas av föreningens styrelse.

§ 4.12 Årsmötets uppgifter
Årsmötet skall
1) ta upp styrelsens och revisorns berättelser för det gångna verksamhetsåret,
2) fastställa resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret,
3) besluta om hur det gångna verksamhetsårets över- eller underskott skall disponeras eller täckas,
4) pröva frågan om styrelsens ansvarsfrihet,
5) fastställa medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret,
6) behandla propositioner från styrelsen och motioner från medlemmarna,
7) välja en ordförande för föreningen och övriga styrelseledamöter samt suppleant vilka väljs för en tid av ett (1) år,
8) välja en revisor för en tid av ett (1) år och
9) välja en valberedning att föreslå följande årsmötes val av ordförande, styrelseledamöter i övrigt och revisor.

Avdelning 5. Föreningens styrelse

§ 5.1 Styrelsens uppgift
Föreningens styrelse, som skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare högst tre (3) ledamöter, leder föreningens löpande verksamhet i enlighet med dessa stadgar och de beslut som årsmötet kan komma att fatta. Styrelseledamot kan företrädas av suppleant utsedd av årsmötet.

§ 5.2 Styrelsens beslutsordning
Styrelsen är beslutför om minst tre (3) styrelseledamöter, varav en är ordföranden, sekreteraren eller kassören, är närvarande vid beslutet.

§ 5.3 Omröstningsregler
Vid lika röstetal gäller den åsikt som företräds av föreningens ordförande.

§ 5.4 Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi, för att inför årsmötet avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning och för att verkställa årsmötets beslut.

§ 5.5 Styrelsens befogenhet
Styrelsen har befogenhet att teckna föreningens firma och att besluta om firmatecknare för föreningen.

Avdelning 6. Revisorer

§ 6.1 Val
Årsmötet skall välja revisor bland medlem som inte är ledamot av styrelsen.

§ 6.2 Revisorns uppgift
Revisorn skall granska föreningens verksamhet på sätt som är förenligt med god revisionssed. Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.