Svensk fortifikation eller rättare sagt befästningskonst, är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Befästningarna representerar våra gemensamma ansträngningar att försvara Sverige, svensk ingenjörskonst och det kalla krig som upphörde i slutet av 1980-talet. Försvarsmakten och det civila försvaret har nu lämnat större delen av anläggningarna och de som var med när det begav sig finns snart inte längre bland oss. Den moderna tidens befästningar har varit stängda för allmänheten och i många fall har deras existens varit helt eller delvis okänd.

Svensk fortifikationshistorisk förening (SFHF) bildades den 20 oktober 2007 som ett svar på behovet av ett organ för samverkan med myndigheter, organisationer och andra intressenter till främjande av svensk fortifikationshistorisk forskning.
Föreningen ska stimulera och underlätta sådan forskning genom att bland annat anordna studiebesök, seminarier, konferenser, ansvara för insamling och vård av från fortifikationshistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur, fotografier och handlingar samt stödja utgivandet av fortifikationshistoriska uppsatser och litteratur i övrigt. Föreningen uppdaterar hemsidan med reportage om och från olika befästningar runt om i landet.

Föreningen välkomnar alla som är intresserade av fortifikationshistoria att bli medlemmar i Svensk fortifikationshistorisk förening !