Recension av boken Danmarks dybeste hemmelighed REGAN VEST – Regeringens og kongehusets atombunker 4. Udgave (Poul Holt Pedersen & Karsten Hvam Pedersen, 8 november 2023).

Den första upplagan av boken ”Danmarks dybeste hemmelighed ..” utkom år 2010. I varje ny upplaga av boken har såväl textmaterial som illustrationer utökats. I upplaga 3, som kom ut 2014 med 359 enkelspaltiga sidor, är innehållet påtagligt rikare, tydligare och mer detaljerat (enligt författarna är upplaga 3 och senare ”ocensurerade”). Författarna anger att den fjärde upplagan av boken, som har 275 sidor med dubbelspalt, innehåller 50 % mer material än den tredje upplagan. Den fjärde upplagan är större till formatet och boken har nu även försetts med hårda pärmar.

Boken behandlar större fortifikatoriskt skyddade ledningsanläggningar i Danmark under kalla kriget. Det hela sätts i sitt sammanhang med en introduktion om kalla kriget, det danska totalförsvaret och hur beredskapen och ledningen av landet var organiserad på olika nivåer. Särskilt ingående och detaljerat beskrivs den omfattande underjordiska anläggningen REGAN VEST (REGeringsANlæg VESTdanmark) drygt 20 km söder om Aalborg på Jylland. När det gäller REGAN VEST behandlas bl a: Tidigare anläggningar, placering, planer, ritningar, byggande, konstruktion, teknik, rumsfördelning, övning och därefter avveckling. I framställningen får även enskilda människor beskriva vad de visste och hur de uppfattade anläggningen och arbetet kring denna. Förutom anläggningarna för den högsta ledningen behandlas också bl a ledningscentraler för regioner och kommuner.

Övriga fortifikatoriskt skyddade anläggningar som ”Bunker 7” och bombskyddade utrymmen för museiföremål behandlas översiktligt.

Boken är mycket läsvärd för alla som är intresserade av kalla kriget och fortifikation. Det märks tydligt att författarnas egen nyfikenhet och vilja att förstå har väglett deras engagerande skrivande genom hela boken. Detta gör framställningen lärorik, givande och lätt att följa. Denna senaste fjärde upplaga har förbättrats i förhållande till den tredje inom flera områden. Såväl textinnehåll som illustrationer har utökats kraftigt och de stödjer varandra på ett naturligt sätt. Det större bokformatet har medfört att en hel del ritningar och foton har gjorts större och på det sättet mer tillgängliga och lätta att studera. Fler detaljer kan nu urskiljas på främst ritningarna. De dubbla spalterna på sidorna gör att större avsnitt inklusive illustrationer bekvämt kan betraktas samtidigt utan att man behöver bläddra fram och tillbaka. Flera foton med påtagligt färgstick (färgskiftning, färgförvrängning) har rättats till. Endast vid ett tillfälle har författarna fallit för frestelsen att lägga en bild över helt uppslag (det blir sällan riktigt bra p g a bildens splittring i mitten). I boken finns det ett stort antal välgjorda och tydliga illustrationer. Flera av dessa, i synnerhet ritningar, kunde ha vunnit på att tryckas i större storlek. Ett sätt att få tillräcklig storlek på en del av de mer komplexa ritningarna kunde ha varit att trycka dem vridna 90°.

Boken är skriven på danska. Många svenskar norr om Skåne och Blekinge är lite rädda för det danska språket. Det danska skriftspråket är betydligt lättare att förstå än det talade språket. Det är i praktiken inte många ord i boken som är svåra att förstå för svenskar. Så, att den är skriven på danska bör alltså inte vara något stort problem. Författarna har även gett ut en bok på engelska med delvis samma innehåll och den heter ”Secret nuclear government bunkers – REGAN VEST & how NATO prepared for world war III” (2022). I denna engelska bok, som är baserad på ”Danmarks dybeste hemmelighed..”, tas även andra NATO-länders anläggningar upp på ett övergripande sätt.


Den solklara rekommendationen är att alla som är intresserade av fortifikation och kalla kriget borde köpa och läsa denna fjärde upplaga av boken ”Danmarks dybeste hemmelighed ..”. Detta även om man redan har den tredje upplagan av samma bok. Svensk FortifikationsHistorisk Förening erbjöd boken (alternativt boken ”Secret nuclear government bunkers ..”) gratis till samtliga medlemmar i januari 2024.


Bokens hemsida är: www.reganvest.dk

Kategorier: Artiklar, Hemsidan